Help Nepal – door Mirjam Appelhof

Wanneer alles ineens anders is
De boze aarde trilt
En volledige bestaanswerelden opslokt
Machteloos te staan
In een nieuwe harde werkelijkheid
Moeten we ons blijven beseffen
Dat we zorg moeten dragen voor elkaar
Wij zijn 1
Steun dit fantastische initiatief….

Ik bied deze werken aan voor € 50 per stuk. Wanneer je een complete serie bestelt bedraagt de prijs € 175,00 .
De volledige opbrengst komt te goede aan het Rode Kruis.


When everything changes at once
The angry earth shakes and swallows complete worlds of existence
Utterly powerless a new reality is born
We have to be aware to really look after each other
We are 1
Please support this fantastic initiative

I offer these works for € 50 a piece. When bought as a serie the set price is € 175,00.
The complete benefit is for the red cross organization.


Quand tout change brusquement
La terre est en colère et avale complets mondes d’existence
Totalement impuissant une nouvelle réalité est née
Nous devons être conscients de vraiment prendre soin d’eux
Nous sommes 1
Veuillez appuyer cette initiative fantastique

je vous offre les images a €50,00 le piece. Quand vendu en serie le prix est € 175,00
Le profit est tout pour l’organisation du croix rouge


Serie 1


Serie 2

[vfb id=12]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk